Sytuacja gospodarcza w 2016r.


Wzrost gospodarczy w 2016 roku prognozowany jest na 3,7% , wobec wzrostu PKB o 3,5% na rok 2015 rok. Wzrostowi gospodarczemu będzie sprzyjała kontynuacja wzrostu popytu krajowego , a w szczególności dalsza ekspansja konsumpcji prywatnej . Oczekuje się ,że w 2016r. saldo wymiany handlowej z zagranicą będzie się kształtowało mniej korzystnie niż w 2015 roku. , co przełoży się na negatywny wkład eksportu netto do wzrostu PKB. W 2016 wzrost konsumpcji będzie w dalszym ciągu napędzany sytuacją na rynku pracy/ wzrost płac i zatrudnienia/ i wciąż niską dynamiką cen, co będzie realnie oddziaływało na realną siłę nabywczą gospodarstw domowych . Wzrost konsumpcji prywatnej w 2016 roku szacowany jest na około 3%, impulsów dostarczy także 500+, jednak nie zostały one uwzględnione w sytuacji bazowej.

W 2016 roku zakończy się kadencja większości członków Rady Polityki Pieniężnej , a nowy skład rady będzie prezentował "gołębią retorykę" , niemniej jednak w 2016 nie zmieni stóp procentowych., nastąpi to 2017roku. W 2016 deficyt sektora samorządowego i rządowego będzie wzrastał , co doprowadzi do nałożenia przez Radę Europejską procedury nadmiernego deficytu. W 2016 wzrost zatrudnienia pozostanie umiarkowany , a prognozy obarczone są wysoką niepewnością w związku z zagrożeniem globalnym spowodowanym gospodarczym wywołanym niższym wzrostem gospodarki chińskiej , co ciąży na nastrojach przedsiębiorstw i skłonności do zatrudniania nowych pracowników.

Dług publiczny według metodologii europejskiej jest szacowany na poziomie ok. 53,6% PKB. Kredyty dla przedsiębiorstw Rok 2015 przyniósł przyspieszenie tempa wzrostu wartości kredytów dla przedsiębiorstw. Polskie przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu korzystają z finansowania zewnętrznego , a nowe inwestycje najczęściej finansowane są ze środków własnych . Z badań NBP wynika, że długookresowy trend coraz mniejszego zainteresowania kredytem bankowym utrzymuje się. Niemal 40% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że z kredytu finansuje inwestycje , a niemal 49% działalność bieżącą W całej próbie jednak tylko 17% firm uznało kredyt bankowy za bardzo istotne źródło finansowania , największe znaczenie mają kredyty dla firm średnich i małych . Duże przedsiębiorstwa zatrudniające w przedziale 500-1999 osób korzystają z kredytów , bo jest to dla nich relatywnie łatwo dostępna forma finansowania dłużnego , która przy niskich stopach procentowych nie generuje wysokich kosztów odsetkowych , a z drugiej strony jest tarcza podatkową. Wskaźniki koniunktury w handlu są pozytywne i poprawiają się stopniowo , nadal jednak negatywnie oceniana jest ogólna sytuacja gospodarcza oraz sytuacja finansowa .

Źródło - Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 opracowany przez Bank Pekao .