Ryzyko zmiany podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości


Trwają konsultacje społeczne projektu z dnia 30 września 2016 r. ustawy Kodeks urbanistyczno - budowlany, który zastąpi m.in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ustawy wprowadzenie Kodeksu motywowane jest koniecznością kompleksowego uregulowania zagadnień związanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem przestrzenią, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem powiązań planowania przestrzennego z strategiami rozwoju tworzącego ramy dla przyszłych procesów inwestycyjnych. Jednak ze względu na odwołanie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) do definicji budynku i budowli zawartych w ustawie Prawo budowlane, zastępowanej projektowanym Kodeksem, wiąże się także z istotnym ryzykiem zmiany podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan od dłuższego czasu postuluje stworzenie nowych, legalnych na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definicji budynku i budowli, które pozwolą uniezależnić kwestię określania przedmiotu opodatkowania od regulacji prawa budowlanego. Proponuje wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (poprzez przepisy zmieniające lub wprowadzające Kodeks) odpowiednich zmian, które zagwarantują rozłączność obu systemów prawnych, a jednocześnie będą neutralne w zakresie opodatkowania nieruchomości. Jednocześnie informuję o planowanym w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 16:00 roboczym spotkaniu Członków Rady, na którym omawiane będą propozycje stworzenia nowych i niezależnych definicji budynku i budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.