Firmy w powiecie są kołem zamachowym nowoczesnej gospodarki , czekają na uczniów.


Branża metalowa, ciepłownicza, drzewna to koło zamachowe rozwoju przemysłu w naszym powiecie i potrzebują stałego zasilania przez wysokiej klasy specjalistów. Jest to szczególnie ważne w okresie zmian , związanych z rewolucją internetową i cyfryzacją gospodarki.

 Jak ważny jest przemysł w gospodarce , pokazują wyniki badań dokonanych w Niemczech , które  dowodzą , że w gospodarce pracuję ponad 70 % wszystkich zatrudnionych.

 W Polce jest dokładnie odwrotnie wszyscy chcą pracować w  budżecie.

 Przedsiębiorcy potrzebują pracowników z różnymi wciąż rosnącymi kompetencjami .Uważają jednak ,że obecny system edukacji zawodowej nie jest na tyle wydolny , aby dostarczyć niezbędnych  specjalistów.  W Polsce nie ma ukształtowanego sytemu , w którym pracodawcy  byliby aktywną stroną kształcenia zawodowego.

 Ta niesprawiedliwość w systemie edukacji specjalistów dla branży metalowej, ciepłowniczej czy drzewnej sygnalizowana jest od wielu lat. Spowodowała ,iż Pracodawcy  zdecydowali się przeprowadzić badanie diagnozujące przyczyny takiego stanu rzeczy. Badanie zawiera nie tylko genezę obecnej ,krytycznej sytuacji w jakiej znajduje się polskie szkolnictwo zawodowe , ale próbuje również znaleźć najlepszą drogę skutecznego wyjścia z obecnego impasu.

 Konieczność przywrócenia szkolnictwu zawodowemu zasłużonej rangi i znaczenia dotyczy wszystkich dziedzin polskiej gospodarki. Mamy ogromny deficyt specjalistów technicznych na poziomie szkół średnich , który wynika z zaniedbań popełnianych od roku 1998.  To właśnie wówczas szkolnictwo zawodowe powoli, ale skutecznie zaczęto likwidować .Miejsce technicznych szkół średnich zajęły licea , które z natury swojej przygotowują młodzież do studiowania. Ten system odejścia od technicznego wykształcenia spowodował katastroficzne dla gospodarki odwrócenie proporcji absolwentów liceów i szkól technicznych. z pożądanej proporcji /70% szkoły techniczne i 30% licea ogólnokształcące. do proporcji niemal odwrotnej / absolwenci liceów stanowią obecnie ponad 60% i nie otrzymują w ramach nauki żadnego szkolenia praktycznego u pracodawców/.

 Tymczasem postęp technologiczny w każdej dziedzinie gospodarki jest tak duży , że aby nadrobić tę lukę i zaordynować polskiej gospodarce zasilenie w postaci tysięcy potrzebnych jej techników , należy pilnie podjąć działania naprawcze.

 Badania zlecone przez przedsiębiorców pozwoliły przygotować szereg postulatów.

 1.Przede wszystkim należy zwiększyć zaangażowanie pracodawców między innymi poprzez szkolnictwo dualne i praktyki zawodowe. Przedsiębiorcy w powiecie  zapraszają uczniów na praktyczna naukę zawodu.

2.Przywrócić prestiż szkolnictwu zawodowemu poprzez pozytywną promocję i komunikację , prezentację perspektyw szybkiego zdobycia dobrze płatnej pracy oraz zdobycia przez młodych ludzi niezależności.

3.Dodatkowo należy umożliwić stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i płynną kontynuację kształcenia zawodowego.

4.Istotnym czynnikiem jest skuteczne doradztwo zawodowe, tak aby młodzież mogła podjąć świadome decyzje  co do swojej przyszłości.

5.Edukacja zawodowa musi się elastycznie dostosować do zmieniających się wymogów rynku pracy, a nie przedsiębiorcy których głównym celem jest tworzenie miejsc pracy i rozwój firm/ choć przykład Szkoły Branżowej Steico w Czarnkowie powala na kolana/

6. Ważnym ogniwem zdobywania wiedzy technicznej są nauczyciele zawodu. W związku z brakiem systemu szkoleń tej grupy zawodowej , jest ich zbyt mało. Nauczyciele powinni regularnie uzupełniać wiedzę w zakładach pracy. Nauczyciele też mogą być wspierani przez Korpus Fachowców , będących na emeryturze , którzy mogą wesprzeć proces nauki zawodu.

7.Powinniśmu odwrócić  trend odchodzenia dziewcząt od szkolnictwa zawodowego i zapewnić  niezbędną dziś znajomość języka angielskiego.

8. Przedsiębiorcy uważają ,że możemy i powinniśmy wykorzystać najlepsze praktyki  Niemiec ,  które ukształtowały skuteczny system szkolnictwa zawodowego.

 Przedsiębiorcy mają nadzieję ,że nasze postulaty  spotkają się z zainteresowaniem  nauczycieli, rodziców, młodzieży, samorządów . Jesteśmy przekonani ,że nasze postulaty mogą skutecznie pomóc w dobrej i efektywnej zmianie sytemu szkolnictwa zawodowego w powiecie.

 Bożena Jasińska