Od regionalnej do lokalnej - udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji


Ruszył projekt RELOS 3 - siedem europejskich regionów zjednoczonych w osiągnięciu założonych celów

W dniach 21 i 22 lutego br. w Sabadell (Hiszpania) partnerzy z 7 krajów uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt RELOS3. Projekt finansowany przez program Interreg Europe łączy siedem regionów z siedmiu różnych krajów UE.

Celem projektu jest poprawa polityki rozwoju gospodarczego i innowacji w regionach uczestniczących w projekcie, wspieranie instytucji zarządzających funduszami europejskimi i zwiększenie efektywności ich wydatków. W obecnym okresie programowania w latach 2014-2020, wszystkie regiony UE przyjęły tak zwane strategie inteligentnych specjalizacji w celu promowania innowacji i osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Projekt dąży do zwiększania efektywności polityki proinnowacyjnej poprzez zaangażowanie lokalnych partnerów, takich jak przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, stowarzyszenia gospodarcze, jednostki uniwersyteckie i władze lokalne.

RELOS3 realizować będzie założone cele poprzez porównanie, ocenę i testowanie nowych metod, które nie zostały dotychczas wypróbowane. Przykładowo, niektóre regiony myślą o zaangażowaniu obywateli we wdrażanie swojej strategii inteligentnych specjalizacji, podczas gdy inni chcą zbadać możliwość łączenia funduszy europejskich z alternatywnymi rodzajami finansowania. Wielkopolska poprzez realizację projektu dąży do pogłębiania współpracy z regionami o podobnych inteligentnych specjalizacjach oraz doskonalenia dostępnych w regionie instrumentów wsparcia, silniej uwzględniając m.in. specyfikę lokalnych, zaawansowanych technologicznie środowisk gospodarczych.

Projekt będzie realizowany przez pięć lat, do końca 2021 roku. Łączny budżet wynosi 1,4 mln EURO, z czego fundusze UE 1,2 mln EURO, a kwota dedykowana dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 110 030 EURO.

PARTNERZY PROJEKTU

1. Miasto Tartu (Estonia), 2. Region Zachodnia Macedonia (Grecja), 3. Obszar Metropolitalny Bolonia (Włochy), 4. Maltańska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Malta), 5. Miasto Emmen (Holandia), 6. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska), 7. Agencja Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania).

AKTUALNOŚCI

Pierwsze miesiące realizacji projektu poświęcone były głównie na dopełnienie formalności związanych z zatwierdzeniem projektu (m.in. zawarcie umowy o dofinansowanie projektu, umowy partnerskiej, utworzenie zespołu projektowego i przygotowanie planu pracy). Projekt przewiduje wdrażanie działań zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, co znajduje odzwierciedlenie w tworzeniu tzw. lokalnej grupy interesariuszy, która będzie wspierać bieżącą realizację zadań i rozwój wypracowanych w projekcie regionalnych planów działania. Pierwsze spotkanie lokalnej grupy w Wielkopolsce zaplanowane pod koniec marcu 2017 zgromadzi przedstawicieli ośrodków subregionalnych reprezentujących władze lokalne i środowiska biznesowe. W nadchodzących miesiącach projekt będzie zorientowany na identyfikację dobrych praktyk.

INTERREG EUROPA

RELOS 3 jest częścią INTERREG EUROPA, programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma na celu pomoc regionalnym i lokalnym władzom publicznym w całej Europie w doskonaleniu polityki, oferujący możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami.

Więcej informacji o programie dostępne jest na stronie: www.interregeurope.eu