Podsumowanie I spotkania interesariuszy projektu RELOS3