Walne Zgromadzenie Członków Forum


 

Szanowni Państwo, Członkowie Forum

 

Zgodnie z paragrafem 15 pkt 2 Statutu , Zarząd Forum Gospodarczego , zwołuje Zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze , członków związku w dniu 23.06.2017 r. o godz. 18,00 w Ośrodku Klubowo- Konferencyjnym w Smolarni. W przypadku braku quorum ustala się drugi termin w dniu 23.06.2017 r. o godz. 19,00 z następującym porządkiem obrad :

 

Agenda spotkania:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Forum Gospodarczego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

4. Przegłosowanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania

5. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia

6 Przegłosowanie wyboru sekretarza Walnego Zgromadzenia

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej

8 Przegłosowanie wyboru komisji

9. Przyjęcie porządku obrad.,

10. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 r.

11.Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.

12. .Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2016r.

13..Podjęcie uchwał:

- uchwała nr 1 /2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu isprawozdania finansowego za 2016 r.

-uchwała nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Rady Nadzorczej za2016 r.

-uchwała nr 3/2017 w sprawie pokrycia straty z funduszu statutowego

-uchwała nr 4/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi

-uchwała nr 5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu

-uchwała nr 6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej

14.Wybory Prezesa Forum na kadencje 2017- 2019 /głosowanie tajne/

-uchwała nr 7/2017 w spawie powołania Prezesa Forum

15 Wybór członków zarządu na kadencje 2017-2019

-uchwała nr 8/2017 w sprawie powołania członków zarządu

16. Wybór rady nadzorczej

-uchwała nr 9/2017 w sprawie powołania członków rady nadzorczej

17.Zmiana paragrafu 15 pkt.3 Statutu, który otrzyma brzmienie:

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , a w drugim terminie , który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

-uchwała nr 10/2017 w sprawie zmiany paragrafu 15 pkt 3 w następującym brzmieniu : W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionychdo głosowania w pierwszym terminie , a w drugim terminie , który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

-uchwała nr 11/2017 w sprawie wysyłania not statutowych pocztą elektroniczną.

18.Wolne głosy i wnioski

19. Zamknięcie obrad

20. Spotkanie w Chacie Biesiadnej - Grill godz. 20,00

 

Czarnków, 22 maja 2017 r.

w imieniu zarządu:

 

Krzysztof Antkowiak