PKB a Budżet Państwa


Wiele osób w Polsce myli PKB z budżetem państwa. W ostatnich latach nasz kraj rozwijał się m.in. dzięki trzem źródłom dochodu:
1.środkom unijnym
2.zadłużaniu się w zagranicznych bankach 
3.napływowi środków zarobionych przez Polaków pracujących za granicą.
 
Niestety te krótkofalowe rezerwy  już się wyczerpują .Jeżeli chcemy długofalowo stabilnego wzrostu musimy postawić na rozwój rodzimych firm globalnych i biznesu podstawowego.
Dotacje z Unii Europejskiej to zaledwie 1/50 korzyści , jakie czerpiemy z Budżetu Polski i budżetu gmin.
Produkt Krajowy Brutto /PKB/to suma wartości dóbr wytworzonych w Polsce w danym roku, a budżet państwa to wielkość podatków pobrana przy okazji wytworzenia PKB .
 
IM WYŻSZY  PKB ,TYM WYŻSZE WYNAGRODZENIA I BUDŻET PAŃSTWA
 
To, ile pieniędzy trafi do budżetu państwa, zależy w dużej mierze od wysokości naszych zarobków .Im więcej wytworzymy /PKB/ , tym więcej zarobimy i wydamy. Wtedy więcej zapłaconych przez nas podatków trafi do państwowej kasy.
Największy udział w budżecie mają tzw. podatki pośrednie, związane z konsumpcją ,przede wszystkim podatek VAT , który płacimy dokonując niemal każdego zakupu. Druga grupa podatków to podatki dochodowe , które płacimy wtedy, gdy mamy do czynienia z zyskiem lub przychodem . Chodzi zarówno o zyski firm /podatek CIT/ , jak i nasze wynagrodzenia /podatek PIT/ .Państwo osiąga również dochody m.in. ze sprzedaży państwowego majątku , akcyzy i ceł. 
 
Dzięki wpływom z podatków finansujemy usługi i inwestycje , z których wspólnie korzystamy . W ten sposób finansowana jest m.in. oświata /np. utrzymanie szkół ,wypłaty dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, służba zdrowia, policja , wojsko/. Pieniądze z podatków inwestowane są również w infrastrukturę i utrzymanie administracji publicznej .
Ogromną pozycję w budżecie stanowią dopłaty doświadczeń społecznych , takich jak emerytury , renty czy zasiłki. 
Z budżetu Państwa finansujemy również obsługę długu Skarbu Państwa. Obecnie Polska prawie wszystkie wpływy z podatku PIT/ który płacą osoby fizyczne/, czyli średnio 18% od naszych zarobków  musi przeznaczyć tylko i wyłącznie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i zobowiązań . Mimo tego nasz kraj zadłuża się jeszcze bardziej    
 
 
Bożena  Jasińska