Po Walnym Zgromadzeniu 

Po Walnym Zgromadzeniu

 

23 czerwca 2017 roku w Forum Gospodarczym Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckim  w Ośrodku Klubowo-Konferencyjnym w Smolarni odbyły się wybory do władz . Prezesem Forum na  dwuletnią kadencję został Lech Wojcieszyński. Wyłoniono także zarząd w składzie; Steffen Zimny, Jan Polcyn, Ryszard Kielczyk, Robert Szukało, Kinga Jahnz i Krzysztof Antkowiak.

Rada Nadzorcza: Janina Kłos, Przemysław Bednarek, Antoni Rogala.

Wszystkim powołanym osobom serdecznie  gratulujemy!

W dniu 17 lipca 2017 roku  nastąpiło ukonstytuowanie zarządu Forum Gospodarczego w składzie:  Prezesa Forum Lecha  Wojcieszynskiego

 Wiceprezesi w osobach : Steffen Zimny, Jan Polcyn , Robert Sukajło.

Na I posiedzeniu zarząd Forum Gospodarczego obradował o dostosowaniu prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI wieku, jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stopniowym wydłużaniu aktywności zawodowej, która jest naturalnym następstwem wydłużenia się życia, ograniczania poziomu opodatkowania pracy i zwiększenie efektywności zabezpieczenia społecznego, umożliwienie pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego.

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach, już zaczynamy pracować zdalnie, a w przyszłości będzie to zjawisko powszechne. Będziemy pracować dla kilku pracodawców. Wiele zawodów zniknie, jeszcze więcej nowych się pojawi/ odsyłam Państwa do naszej strony internetowej gdzie zamieściliśmy wykład dr hab. prof. UG Krzysztofa Najmana

o zawodach przyszłości , Big Data/

Zarząd Forum będzie współpracował z władzami samorządowymi i nauczycielami w celu wypracowania najlepszych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego  o wypracowanie sposobu kształcenia do nowych zawodów. Konieczne jest zwiększenie nakładów na edukację, ale też elastyczne podejście do różnych form zatrudnienia.

 

W dobie XXI wieku, najważniejsze okazuje się ciągłe nabywanie nowych umiejętności, wszechstronność, elastyczność, szybkość działania, efektywne kształcenie przez całe życie, łączenie z systemem skutecznego przekwalifikowania.

Przedsiębiorcy dyskutowali także o zwiększeniu aktywności zawodowej, włączenia do zatrudnienia osób, które pozostają poza rynkiem pracy, a także otwarcia się na przyjmowanie pracowników z zagranicy.

Kwalifikacje zawodowe są strategicznym wyzwaniem z punku widzenia przedsiębiorców i gospodarki. Szkolnictwo zawodowe musi korzystać z dobrych wzorców dualnego modelu kształcenia zawodowego, który sprawdził się wielu krajach, a do popularyzacji dobrych wzorców kształcenia zawodowego, oprócz administracji i przedsiębiorców powinny włączyć się media. W Polce pogłębia się przepaść miedzy umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanej kadry stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych  przedsiębiorstw ale także dla średnich i małych firm.

Podejmowane przez organizację działania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości w naszym regionie były i będą podejmowane zawsze w ramach harmonijnej współpracy z władzami samorządowymi.

Misją Forum jest długofalowy , dynamiczny rozwój gospodarczy regionu i podmiotów zrzeszonych w organizacji, natomiast celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców , reprezentowanie ich wobec instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa, a także dbałość o poprawne relacje.

 Liczymy na duże zrozumienie władz samorządowych, wsparcie i dialog w rozwiązywaniu tych trudnych lecz ważnych społecznie problemów. Liczymy na dalszą owocną współpracę

 

Bożena Jasińska