Ministerstwo Rozwoju rezygnuje z oceny formalnej wniosków.


Ministerstwo Rozwoju rezygnuje z oceny formalnej wniosków W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój będzie mniej kryteriów formalnych. W konkursach zniknie ocena formalna wniosków, która od lat była krytykowana przez Konfederację Lewiatan i stanowiła obciążenie dla firm składających wnioski i dla instytucji je oceniających. Komentarz Marzeny Chmielewskiej, dyrektorki departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan Programy operacyjne dostosowują się do zmian wprowadzonych w ustawie wdrożeniowej. 13 października 2017 r. Komitet Monitorujący PO IR zatwierdził nowe kryteria do działań 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw i 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Merytorycznie w obu konkursach zmienia się niewiele – projekty będą musiały spełnić podobne jak dotąd wymogi. Cicha rewolucja dotyczy kryteriów formalnych i oceny formalnej, która zniknie jako osobny etap, a która od wielu lat była dużym i wielokrotnie krytykowanym, również przez Lewiatana, obciążeniem i dla firm składających wnioski, i dla instytucji je oceniających. W ostatnim konkursie 2.1 ocena ta trwała 2 miesiące. Ministerstwo Rozwoju chce aby, dzięki wdrożonym zmianom, ocena wniosków skróciła się o minimum 30 dni. W kolejnych konkursach, w obu tych działaniach, podstawowe kwestie formalne będą weryfikowane automatycznie, w momencie złożenia wniosku. Co do zasady, te kryteria które wymagają weryfikacji informacji zawartych we wniosku, a dotąd były tratowane jako kryteria formalne, przejdą na etap oceny merytorycznej. Taką kwestią, która została włączona do oceny merytorycznej i skonsolidowana w ramach kryterium merytorycznego, dotyczącego finansowych założeń projektu, jest np. prawidłowość wyliczenia kwoty wsparcia. W efekcie liczba kryteriów w działaniu 2.1 zmniejszy się z 25 do 18. W części kryteriów merytorycznych dopuszczono również możliwość poprawy wniosku, jeśli informacje w nim zawarte nie są przedstawione jasno lub nie są kompletne. To jakie kryteria mogą być poprawione oraz zakres i sposób poprawy będą szczegółowo określone w regulaminach konkursu. Zmiana ta dotyczy na przykład obowiązku wpisywania się projektu w krajowe inteligentne specjalizacje. Jeśli przedsiębiorca określi KSI w niewłaściwy sposób, a ekspert uzna, że projekt dotyczy innej inteligentnej specjalizacji, wnioskodawca będzie mógł swój wybór zweryfikować w trakcie oceny. Konfederacja Lewiatan proponowała rezygnację z oceny formalnej już w roku 2009. Przekonywaliśmy wówczas, że wszystkie kryteria, do których oceny konieczna jest analiza treści wniosku, powinny być traktowane jako kryteria merytoryczne, natomiast sprawy techniczne, to czy wniosek ma wypełnione wszystkie pola, został złożony we właściwym miejscu i czasie lub na właściwym formularzu, powinno być weryfikowane automatycznie, poprzez elektroniczne systemy naboru i wnioski generowane w systemach informatycznych. Te rekomendacje zostały uwzględnione w projekcie ustawy wdrożeniowej z 2016 r. i są stopniowo wdrażane w programach operacyjnych obecnej perspektywy finansowej. Konfederacja Lewiatan