Działania Forum


GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego • Kojarzenie ofert biznesowych firm – pomoc w kontaktach biznesowych, analiza i pomoc w pozyskaniu finansowania nowych projektów dla firm, prezentacja ofert członków, upowszechnianie formuły wymiany informacji biznesowych pomiędzy członkami, dostęp do informacji i ofert gospodarczych; • Monitorowanie legislacji – dostarczamy informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Oferujemy stały monitoring prac Rządu i Sejmu, • Udział w konsultacjach społecznych – jesteśmy ustawowym partnerem przy konsultacjach aktów prawnych na poziomie krajowym oraz regionalnym. Mamy wpływ na kreowanie regionalnych polityk rozwojowych oraz możemy występować jako eksperci w działalności organów ustawodawczych np. udział w pracach sejmowych komisji; • Dialog Społeczny – działalność na rzecz dialogu społecznego w zakresie ogólnopolskim, regionalnym oraz bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Nasi przedstawiciele działają pośrednio lub bezpośrednio w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu.. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i mediacji z partnerami społecznymi w imieniu naszych Członków. Współpracujemy ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pracodawców; • Konsultacje dla firm – stałe dyżury w siedzibie organizacji firm doradczych o różnych profilach: doradztwo prawne, doradztwo ekonomiczno-podatkowe, doradztwo w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, doradztwo marketingowe , doradztwo w zakresie internacjonalizacji działalności itp.; • Dostęp do specjalistycznych informacji – zapewniamy dostęp do najnowszych rozwiązań biznesowych – podczas zamkniętych seminariów wybitni ekonomiści i przedsiębiorcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Umożliwiamy Członkom zapoznanie się z nowymi przepisami i ich urzędowymi interpretacjami; • Reprezentowanie przedsiębiorców – w pracach organów ustawodawczych, wspieraniu interesów członków przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz w instytucjach takich jak np: ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy i Izby Skarbowe, Urzędy Miast i Gmin, Izba Handlowa, Urzędy Celne, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Transportu Drogowego; • Kojarzenie biznesu i nauki – podejmujemy działania na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy biznesem a nauką (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp.) poprzez budowanie trwałych kanałów komunikacji, organizację wydarzeń (konferencji/seminariów itp.), czy realizację wspólnych projektów; • Odpowiedzialny biznes – podejmujemy działalność na rzecz kreowania odpowiedzialnych zachowań biznesowych, w tym szczególnie w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Uczestniczymy w projektach związanych z realizacją celów CSR w ujęciu regionalnym oraz krajowym; • Działalność informacyjna – członkom organizacji przekazujemy systematycznie informacje biznesowe oraz gospodarcze, dajemy możliwość autoprezentacji ofert członków organizacji; • Jesteśmy otwarci na inicjatywy naszych członków – staramy się motywować nasze firmy do różnych form aktywności biznesowej i poza biznesowej. Nie ma dla nas tematów błahych i spraw mniejszej lub większej wagi. Chcemy służyć naszym członkom i pomagać im w rozwoju własnej działalności także dla dobra regionu i kraju.