Zmiany w ustawie o RDS ważne,ale niewystareczające


Zmiany w ustawie o RDS ważne, ale niewystarczające 2017-12-04 Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, chociaż po konsultacjach zakres proponowanych zmian jest zdecydowanie skromniejszy. Dominują te o charakterze organizacyjnym, choć znalazły się też przepisy zwiększające kompetencje RDS oraz związane z finansowaniem i funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. - Mimo poparcia zmian, oczekiwaliśmy odważniejszych decyzji, które wzmacniałyby wymiernie mechanizmy dialogu społecznego w Polsce - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Lewiatan z zadowoleniem przyjął propozycję wprowadzenia oczekiwanych zmian dotyczących zwiększenia finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Na akceptację zasługują również rozwiązania poszerzające kompetencje Rady Dialogu Społecznego oraz strony społecznej. Kluczową w ocenie Konfederacji Lewiatan zmianą jest przyznanie RDS prawa do występowania do ministra właściwego ds. finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach organu podatkowego. Dobrym rozwiązaniem jest przyjmowanie uchwał strony społecznej RDS w drodze głosowania korespondencyjnego. Przyczyni się to do sprawniejszego przyjmowania uchwał partnerów społecznych i przekazania ich stronie rządowej, unikając zdarzających się, niestety, sytuacji, gdy brak quorum uniemożliwiał przyjęcie uchwały. - Zwracamy uwagę na brak w projekcie ustawy regulacji dotyczącej dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej, składek członkowskich w organizacjach dialogu europejskiego dla poszczególnych organizacji reprezentatywnych pracodawców i pracowników - dodaje prof. Jacek Męcina. W ustawie o RDS nie znalazło się jednak kilka ważnych kwestii: 1) Wzmocnienie kompetencji Rady Dialogu Społecznego w zakresie wysłuchania publicznego, gdyż aktualnie obowiązująca ustawa i rozporządzenie w zakresie wysłuchania publicznego, nie definiuje terminu, miejsca i daty ustalania wysłuchania publicznego. 2) Możliwość udziału w pracach RDS, z głosem doradczym, przedstawicieli samorządu terytorialnego (Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego) jako ważnego partnera, ale i pracodawcy. 3) Możliwość finansowania ze środków budżetowych wydatków ponoszonych przez poszczególne organizacje na afiliację i udział w pracach eksperckich na poziomie europejskim.