Nowa ustawa dot. działaności innowacyjnej


Nowa ustawa dot. działalności innowacyjnej 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej wprowadza znacznie więcej zachęt do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe (B+R) niż ustawa obowiązująca (z 2016 r.). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem i do skorzystania z możliwości, które daje. Najważniejsze z nich to: 1) ulga podatkowa na B+R rośnie do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych; 2) katalog kosztów kwalifikowanych rozszerza się m.in. o: a) należności z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa-zlecenie, umowa o dzieło, b) koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, c) koszty związane z nabyciem przez przedsiębiorcę od jednostki naukowej jej wyników badań,), d) dla dużych firm - o koszty uzyskania i utrzymania patentu (MŚP już taką możliwość już mają); 3) umożliwienie korzystania z ulgi na B+R przedsiębiorstwom działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (koszty związane z B+R nie mogą być uwzględnione w zwolnieniu podatkowym wynikającym z działania w SSE); 4) ulga podatkowa na B+R dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) w wysokości 150% kosztów kwalifikowanych i szerszy niż dla przedsiębiorstw niemających statusu CBR katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. amortyzacja budynków i budowli, ekspertyzy od innych podmiot...ów niż jednostki naukowe; 5) zmiana warunków uzyskania przez przedsiębiorcę statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego, a tym samym możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na poziomie 150% i szerszej listy kosztów kwalifikowanych. Status CBR będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa, w których: a) przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż 2,5 mln zł i były niższe niż 5 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych stanowiły nie mniej niż 70% przychodów netto, czyli w przypadku firm z przychodami ogółem na poziomie 2,5 mln zł - 1,75 mln zł powinno pochodzić ze sprzedaży własnych usług B+R i prac rozwojowych, b) przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż 5 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych stanowiły nie mniej niż 20% przychodów netto, czyli w przypadku przychodów na poziomie 5 mln zł nie mniej niż 1 mln zł powinien pochodzić ze sprzedaży własnych usług B+R i prac rozwojowych. 6) wydłużenie okresu, w którym spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne nie będą podwójnie opodatkowane przy sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w latach 2016-2023. Przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na doktoraty wdrożeniowe, wprowadzone w 2017 r. nowelizacją ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Pozwalają one przedsiębiorcom na współpracę z doktorantami przy prowadzonych przez firmę pracach badawczo-rozwojowych, a koszty zatrudnienia doktorantów są kosztami kwalifikowanymi przy uldze [podatkowej na B+R. Rozwiązania wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej są naprawdę warte wykorzystania przez przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo z nich skorzystać.