Solidarność i Lewiatan nie zgadzają się z Prokuratorem Generalnym.


„Solidarność” i Lewiatan nie zgadzają się z Prokuratorem Generalnym Uznanie przez Prokuratora Generalnego ustawy dotyczącej zniesienia limitu składek na ZUS za zgodną z Konstytucją RP, oznacza przyzwolenie na naruszenie podstaw dialogu społecznego w Polsce, bez żadnych sankcji. Takie stanowisko prowadzi do marginalizacji roli partnerów społecznych – napisali we wspólnym stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan. Szefowie „Solidarności” i Lewiatana apelując w ubiegłym roku do prezydenta o zawetowanie tej ustawy podkreślali, że sposób i tempo jej procedowania naruszyły podstawowe zasady i standardy dialogu społecznego, który ma swoje umocowanie w art. 20 Konstytucji RP. Prezydent odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego podzielając w wielu punktach argumentację związkowców i pracodawców. Tymczasem Prokurator Generalny w swojej opinii uznał, iż nie można zgodzić się z zarzutem Prezydenta RP, że w toku procesu ustawodawczego naruszono przepisy ustaw: o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców lub Radzie Dialogu Społecznego. Jego zdaniem sposób konsultacji dawał możliwość wystosowania przez stronę społeczną opinii w ustawowym terminie 21 dni, skoro projekt ten został skierowany do Sejmu w dniu 31 października 2017 r. Po wniesieniu do Sejmu prace nad tym projektem trwały niespełna miesiąc i zakończyły się głosowaniem w trakcie trzeciego czytania, które miało miejsce w 24 listopada 2017 r." (s. 12 stanowiska). Zdaniem Prokuratora Generalnego proces opiniowania projektu przez partnerów społecznych, może być kontynuowany w trakcie prac parlamentarnych. - Nie podzielamy stanowiska, że obowiązek umożliwienia związkom zawodowym, pracodawcom i Radzie Dialogu Społecznego przedstawienia opinii o projekcie ustawy nie jest elementem konstytucyjnego trybu ustawodawczego – napisali w stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan. Należy przypomnieć, że w swoim orzecznictwie TK wskazywał na wagę i rolę procesu konsultacji. Odnosimy wrażenie, że w stanowisku Prokuratora Generalnego orzecznictwo to jest przedstawiane w sposób wybiórczy. Na błędną oceną Prokuratora Generalnego wskazuje również regulamin Sejmu RP. Zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP uzasadnienie do projektu powinno przedstawiać wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy. Podzielamy, w tym zakresie, konkluzję zawartą w stanowisku Prokuratora Generalnego o naruszeniu Regulaminu Sejmu RP oraz Regulaminu Prac Rady Ministrów. Prokurator słusznie podkreśla, że w sposób niebudzący wątpliwości Regulamin Prac Rady Ministrów przesądza, że cały proces opiniowania rządowego projektu ustawy przez uprawnione podmioty winien zostać rozpoczęty i zakończony na etapie rządowych prac legislacyjnych przed wniesieniem projektu do Sejmu. Sposób procedowania tej ustawy narusza wzorzec właściwego działania organów administracji rządowej. Konfederacja Lewiatan