Lewiatan proponuje utworzenie w firmach Funduszu Podnoszenia Kompetencji


Lewiatan proponuje utworzenie w firmach Funduszu Podnoszenia Kompetencji Utworzenie Funduszu Podnoszenia Kompetencji (FPK), poprzez pozostawienie w firmie części składki przeznaczanej dotychczas na Fundusz Pracy – proponuje Konfederacja Lewiatan. Pieniądze z tego funduszu byłyby wydawane wyłącznie na szkolenia pracowników. W FPK pozostałoby 1,75% podstawy składki na FP, pozostałe 0,7% trafiałoby dalej do Funduszu Pracy. O utworzeniu FPK decydowałby dobrowolnie pracodawca. Dodatkowo on sam musiałby współfinansować koszty szkolenia pracowników. Do każdego złotego wydanego z funduszu musiałby dopłacić 20 groszy ze środków własnych. Pieniądze nie mogłyby być przeznaczane na żadne inne cele. Po dwóch latach niewykorzystane środki należałoby zwrócić do Funduszu Pracy. - Podstawową zaletą tej propozycji jest pozostawienie decyzji co do inwestycji w rozwój pracownika w gestii pracodawcy, który ma najpełniejszą wiedzę o tym jakich kwalifikacji brakuje zatrudnionym. To pracodawca, oceniając swojego pracownika, wie czy bardziej potrzebuje on podwyższenia kwalifikacji technicznych, szkolenia językowego czy podniesienia umiejętności negocjacyjnych – przekonuje dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. Więcej pieniędzy na szkolenia Przyjmując założenie, ze podstawą ustalenia składki na FP jest przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (czyli według GUS 4 696,59 zł) comiesięczna składka na Fundusz Pracy, ustalona na poziomie 2,45% wynosi – w zaokrągleniu – 115 zł. Pracodawca, który zdecyduje się na utworzenie FPK mógłby – po zapłaceniu pomniejszonej składki na Fundusz Pracy – zostawić na specjalnym koncie 82,19 zł od każdego pracownika, co w skali roku daje kwotę 986,28 zł. Szacowana wielkość środków zgromadzonych FPK w zależności od wielkości pracodawcy (jako podstawę szacunków przyjęto przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw), w zł. 10 pracowników 50 pracowników 150 pracowników 500 pracowników Roczna kwota z odpisu ze składki na FP 9 862,80 49 314,00 147 942,00 493 140,00 Dopłata pracodawcy w wysokości 20% ze środków własnych 1 972,56 9 862,80 29 588,40 98 628,00 Łączny roczny budżet FPK w przedsiębiorstwie 11 835,36 59 176,80 177 530,40 591 768,00 - Jeśli pracodawca zdecyduje się utworzyć FPK, to nie będzie mógł już korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dzięki temu zwiększy się dostęp do pieniędzy KFS dla mikro i małych przedsiębiorstw, które mają skromne budżety na podnoszenie kwalifikacji. Zatem proponowane rozwiązanie jest komplementarne do już istniejącego Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dodaje Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Fundusz może powstać w firmach zatrudniających 30% pracowników Lewiatan prognozuje, że Fundusz Podnoszenia Kwalifikacji utworzyliby pracodawcy zatrudniający ok. 30 proc. pracowników, czyli mniej więcej jedna trzecia składek na Fundusz Pracy opłacana byłaby w zmniejszonej wysokości. Fundusz Pracy, po wprowadzeniu nowego rozwiązania byłby uszczuplony w przyszłym roku o ponad 2 mld zł. Nie zagrażałoby mu jednak żadne niebezpieczeństwo ponieważ wręcz puchnie od pieniędzy. Fundusz Pracy powinien przeznaczać środki na promocję zatrudnienia i instytucji rynku pracy. W rzeczywistości jest nieco inaczej. W ostatnich latach rosną jednak wydatki na inne cele. W samym 2018 r. w ten sposób zostanie wydanych niemal 1,2 mld zł m.in. na koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (1 179 019 tys. zł w 2018 roku, i 1 032 721 tys. zł w 2017), koszty związane z koordynacja przez asystenta rodziny zadań w programie „Za życiem” (w 2017 roku i 2018 roku – po 70 000 tys.), koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w latach 2018 – 2022 czyli tzw. program Maluch+ ( zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy od tego roku, w 2018 roku przeznaczono na niego 200 000 tys. zł). Dodatkowo należy mieć na uwadze trwające prace nad ustawą o pracowniczych planach kapitałowych i funduszu solidarnościowym, które przewidują rozwiązania finansowanie z Funduszu Pracy. Aby zwiększyć konkurencyjność trzeba inwestować w pracowników Patrząc na sytuację w gospodarce światowej, poszczególne państwa muszą spełnić coraz więcej wymagań, by utrzymać przewagę konkurencyjną. Warunkiem sine qua none udziału w tym wyścigu jest inwestycja w pracownika zgodnie z potrzebami firm. Bez systemowych rozwiązań w tym zakresie, Polska nie będzie mogła sprostać wyzwaniom jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa i rewolucja 4.0. W ocenie Konfederacji Lewiatan, żeby przygotować naszą gospodarkę do tych wyzwań, powinniśmy dać firmom realny kapitał na inwestycje w kompetencje pracowników. Propozycja Lewiatana to około 2,5 mld zł rocznie dobrze wydanych środków, które przy obecnych rozwiązaniach nie pracują, a po wdrożeniu FPK przyniosą realne zyski pracownikom, pracodawcom i państwu. Konfederacja Lewiatan