Walne Zgromadzenie 14 czerwca 2019


Zarząd Forum , zgodnie ze statutem ,zwołuje Zgromadzenie Ogólne członków Związku sprawozdawczo- wyborcze w dniu 14 czerwca 2019 o godz. 17,30 w Hotelu Smolarnia. W przypadku Braku quorum ustala się drugi termin w dniu 14 czerwca 2019 o godz. 17,45 , z następującym porządkiem obrad: 1.Powiatanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Ogólnego Członków Związku, 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego, 3.Przegłosowanie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej , 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Związku oraz jego zdolności podejmowania decyzji. 6..Przyjęcie porządku obrad: 7..Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu Związku w roku 2018 r. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok. 9..Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2018 r. 10. Podjęcie uchwał: - uchwała nr 1 /2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego za 2018 r. -uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. -uchwała nr3/2019 w sprawie pokrycia straty z funduszu statutowego , -uchwała nr 4/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi , -uchwała nr 5/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu, -uchwała nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium radzie nadzorczej. 11.Wybór Prezesa Forum na kadencję 2019-2021 /wybory tajne/ -uchwała nr 7/2019 w sprawie powołania Prezesa Forum 12.Wybór członków zarządu na kadencję 2019-2021 -uchwała nr 8/2019 w sprawie powołania członków zarządu 13.Wybór Rady Nadzorczej na lata 2019-2021 - uchwała w sprawie powołania członków rady nadzorczej 14. Wolne głosy i wnioski , 15..Zamknięcie obrad, 16. Spotkanie w Chacie Biesiadnej ok. 19,30 W imieniu zarządu : Lech Wojcieszyński