Lewiatan apeluje o waloryzację umów o zamówienie publiczne


Lewiatan apeluje o waloryzację umów o zamówienie publiczne • W związku z gwałtownym wzrostem kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności dotyczącym cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy, pilnego rozstrzygnięcia wymaga możliwość waloryzacji umów o zamówienie publiczne – uważa Konfederacja Lewiatan. • Brak waloryzacji skutkuje m.in. pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert. - W szczególności konieczne jest rozważenie możliwości wykorzystania mechanizmu zmiany umów w celu przywrócenia równowagi kontraktowej ich stron, której punktem wyjścia powinien być moment złożenia oferty lub ewentualnie podpisania umowy. Mechanizmy te są przewidziane zarówno w przepisach Prawa zamówień publicznych jak i dyrektyw unijnych, a ich wykorzystanie może dotyczyć zarówno umów zawartych przed 2016 r., jak i tych późniejszych - mówi mec. Katarzyna Kuźma, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Zdaniem Konfederacji Lewiatan skorzystanie z tych regulacji pozwoli uniknąć konieczności wszczynania długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Skutki waloryzacji sądowej będą bowiem odczuwalne dopiero po kilku latach prowadzenia sporu, podczas gdy brak waloryzacji realizowanych umów może prowadzić do daleko idących konsekwencji, w tym radykalnego zwiększenia kosztów ich dokończenia w związku z rozwiązaniem umów z aktualnie realizującymi je wykonawcami. Brak waloryzacji skutkuje również pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert, a proponowane ceny przekraczają znacząco budżety zamawiających przeznaczone na realizację danego zadania. Konfederacja Lewiatan przekazała prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych obszerną analizę prawną przygotowaną przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka dotyczącą możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian w realizowanych umowach mając nadzieję, że przyczyni się ona do wypracowania stanowiska satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony. Konfederacja Lewiatan