Co zmieni się w Zamówieniach Publicznych po 18 kwietnia 2016?


Do 18 kwietnia 2016 r. Polska zobowiązana jest do implementowania przepisów nowych unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych: 2014/24/UE, czyli tzw. dyrektywy klasycznej i 2014/25/UE, czyli tzw. dyrektywy sektorowej (obowiązującej dla podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych).

 

W związku z tym, 19 stycznia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych (Projekt), który w swym podstawowym założeniu przewiduje regulacje dostosowujące dotychczasową ustawę do wymogów przewidzianych w nowych dyrektywach. Jak ważny dla polskiej gospodarki jest rynek zamówień publicznych - wart już ponad 230 mld złotych - nie trzeba nikogo przekonywać. Dla sprawnego funkcjonowania tego rynku kluczowa jest jakość przepisów, na podstawie których zamówienia są udzielane, czyli przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych. Z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania rynku zamówień publicznych jest to więc bardzo istotny moment; sposób i jakość implementacji ukształtują bowiem zasady funkcjonowania rynku, co w sposób bardzo wymierny przełoży się na otoczenie biznesowe, w którym przyjdzie funkcjonować przedsiębiorcom.