Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkowników fanpage’a  jest FORUM GOSPODARCZE ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI LEWIATAN z siedzibą w  Czarnkowie 64-700, ul. Rybaki 3 , wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000262009, NIP: 7632054985, REGON: 30037315700000 (zwane dalej także “FORUM”) założyciel fanpage na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą “Forum Gospodarcze – Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan” -@forumgospodarczelewiatan.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem siedziby lub w formie elektronicznej pod adresem e-mail: fg@forum-gospodarcze.com.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach tj. w celu.
 4. prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited,
 5. informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje administrator,
 6. informowania o produktach i usługach administratora,
 7. budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,
 8. komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
 9. ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 10. analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,
 • prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.
 • Okres przechowywania Pani/Pana danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:
 • dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wyświetlanie informacji od administratora fanpage.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej (m.in. takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również mogą być przekazywane podwykonawcom i innym podmiotom zewnętrznym związanym z FORUM, takim jak np. inne związki pracodawców, do których przynależy lub z którymi współpracuje FORUM (np. Konfederacja Lewiatan), kancelarie prawne, biuro obsługi finansowo-podatkowej,  firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta FORUM, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, firmy świadczące usługi marketingowe, odbiorcy materiałów promocyjnych i informacyjnych,  firmy windykacyjne, oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 1. Administrator danych może przekazywać dane poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przepływ danych w ramach serwisu Facebook prowadzonego przez Meta Platforms Ireland Limited ma charakter ponadnarodowy odbywa się z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

W bieżącej działalności Administrator korzysta z usług usługi przechowywania danych na dysku zewnętrznym tzw. chmura Microsoft OneDrive oraz z innych narzędzi Office 365 w ramach licencji udzielonej przez spółkę Microsoft Corporation z siedzibą w USA.Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, certyfikaty lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO, które zapewniają adekwatny stopień ochrony danych osobowych.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze Microsoft dostępne są na stronie: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-overview