Statut

  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Organizacja pracodawców o nazwie Forum Gospodarcze  – Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan  zwana dalej „Związkiem”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Business Forum of the Czarnkowsko-Trzcianecki Country Union of Private Employers”. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Związek działa na obszarze całego kraju.

Siedzibą Związku jest Czarnków .

 

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 3.

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej.

§ 4.

Zadaniami Związku są w szczególności:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
 • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców;
 • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
 • współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
 • organizowanie szkoleń pracodawców; prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
 • prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

§ 5.

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 • prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką; występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców;
 • opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem; udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;
 • delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 • inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
 • prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;
 • organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń; organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;

§ 6.

Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

CZŁONKOSTWO

§ 7.

Członkami Związku mogą być pracodawcy działający na obszarze całego kraju.

§ 8.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

§ 9.

Członkowie Związku mają prawo, do:

 • uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;
 • korzystanie ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
 • dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 10.

Członkowie Związku uczestniczą w pracach Związku poprzez swoich przedstawicieli. Warunkiem skutecznego powołania osoby fizycznej do organu Związku jest przedstawienie na piśmie upoważnienia do działania w organie Związku w imieniu członka Związku.

Upoważnienie powinno zostać przedstawione członkom organu, który dokonuje wyboru lub dokooptacji, z zastrzeżeniem ust. 3 W stosunku do osób wchodzących w skład zarządu osoby prawnej, będącej członkiem Związku, wymogu określonego w ust. 2 nie stosuje się.

Osoba fizyczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, kandydująca na członka organu Związku, składa oświadczenie na posiedzeniu organu, na którym dokonywany jest wybór lub dokoptacja, o reprezentowaniu danego członka Związku lub składa oświadczenie na piśmie.

Złożenie oświadczenia do protokołu lub złożenie oświadczenia na piśmie ma taki sam skutek jak przedstawienie upoważnienia do działania w imieniu członka Związku zgodnie z ust. 2.

Członek Związku ma prawo w każdym czasie cofnąć upoważnienie o którym mowa w ust. 2. Jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3, przestaną pełnić funkcje w zarządzie osoby prawnej, będącej członkiem Związku – członek Związku może cofnąć upoważnienie do reprezentowania na zasadach określonych w ust. 4.

Postanowienie ust. 5 stosuje się, jeżeli osoby fizyczne wybrane do organów Związku, zgodnie z ust. 2 zostaną powołane do zarządu osoby prawnej będącej członkiem Związku w późniejszym okresie.

Złożenie oświadczenia woli w zakresie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania członka Związku, wywołuje skutek, o którym mowa w § 17 ust. 6 pkt d oraz § 19 ust. 8 pkt d z dniem przedstawienia tego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Związku, a w przypadku gdy oświadczenie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem przedstawienia tego oświadczenia Prezesowi Zarządu Związku.

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być złożone na piśmie. W przypadku gdy osoba powołana do organów Związku została upoważniona do działania w imieniu kilku członków – oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 jest skuteczne gdy zostanie złożone przynajmniej przez jednego członka.

§ 11.

Członkowie zobowiązani są do: udziału w pracach Związku; przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów; terminowego uiszczania składek; udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności; udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 12.

Członkostwo w Związku ustaje w razie:

 • wystąpienia ze Związku;
 • rozwiązania Związku;
 • wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
  • działalności członka na szkodę Związku;
  • uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
  • likwidacji członka.

Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.

Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

ORGANY ZWIĄZKU

§ 14.

Organami Związku są: Walne Zgromadzenie; Rada Nadzorcza; Zarząd. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut postanawia inaczej. Wybory członków Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał organu kolegialnego Związku wymagane jest aby na posiedzeniu obecnych było co najmniej 3 członków organu.

§ 15.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na dwa lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o piętnaście minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Członkowie Związku są reprezentowani na Zgromadzeniu Ogólnym przez odpowiednie władze statutowe lub pełnomocników. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • wybór Prezesa oraz członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku,
 • wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
 • uchwalenie programów działania Związku; uchwalenie Statutu i jego zmian;
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej;
 • rozwiązanie Związku i podejmowanie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

§ 17.

Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jej prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 2 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Związku.

Rada Nadzorcza uprawniona jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którym wygasł mandat w czasie kadencji.

W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Rady Nadzorczej pochodzących z wyboru. Rada Nadzorcza może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 4 zostaje przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów. Walne Zgromadzenie obowiązane jest poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej o dokoptacji, jeżeli wniosek o podjęcie takiej uchwały złoży co najmniej jeden członek Związku, którego przedstawiciel obecny jest na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:

 • ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Radzie Nadzorczej, rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
 • odwołania przez Walne Zgromadzenie, odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,
 • śmierci.

Postanowienia ust. 6 lit. a) nie stosuje się, jeżeli upoważnienie, o którym mowa w art. 11 zostało udzielone przez kilku członków łącznie, a przynajmniej jeden z nich nadal pozostaje członkiem Związku;

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Prezesa Związku lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej a w razie nieobecności Przewodniczącego osoba wskazana uchwałą Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Założycielskie wybiera Radę Nadzorczą i jej Przewodniczącego pierwszej kadencji.

§ 18.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ocena sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz ocena sprawozdań finansowych. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku; uchwalenie i zmiana regulaminu wewnętrznego Zarządu; nadzór nad działalnością Zarządu;

§ 19.

Bieżącą pracę Związku nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Związku.

Zarząd uprawniony jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych którym wygasł mandat w czasie kadencji.

W czasie trwania kadencji Zarządu liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru. Zarząd może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie ust. 4 Prezes Związku przekazuje do wiadomości członkom Związku.

Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów może uchylić uchwałę Zarządu o kooptacji. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.

Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

 • ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Zarządzie;
 • rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie; odwołania przez Walne Zgromadzenie; odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,
 • śmierci.

Postanowienia ust. 8 lit. a) nie stosuje się, jeżeli upoważnienie, o którym mowa w art. 11 zostało udzielone przez kilku członków łącznie, a przynajmniej jeden z nich nadal pozostaje członkiem Związku; Komitet Założycielski wybrany podczas Zgromadzenia Założycielskiego pełni funkcję Zarządu pierwszej kadencji.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • przygotowanie projektów i planów działania Związku;
 • przygotowanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz składanie sprawozdań finansowych;
 • podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Związku;
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
 • zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku, uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu, nadzór nad działalnością Biura Związku, podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji krajowych i międzynarodowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Związku,
 • ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej, oraz terminów płatności.

§21.

 W ramach struktur Związku działają Komisje, stanowiące ciało doradcze Zarządu.

§ 22.

Oświadczenia w imieniu Związku składają Prezes Związku jednoosobowo, bądź .dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie W sprawach majątkowych których kwota przekracza 5.000 zł. oświadczenia w imieniu Związku składają wszyscy członkowie Zarządu.

§ 23.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 • bieżące kierowanie działalnością Związku;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;
 • zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Biura, podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzenie ich przewodniczących i członków, i zatwierdzanie regulaminów ich działania; podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku;

 

BIURO ZWIĄZKU

§ 24.

Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Biura, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.

Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków a w tym może upoważnić go do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa.

Stosunek pracy z Dyrektorem Biura nawiązuje Prezes, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia. Czynności prawych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku dokonuje Dyrektor Biura.

Dyrektor Biura uczestniczy z prawem głosu we wszystkich posiedzeniach organów Związku.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 25.

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątków organizacji, a także dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.

Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.

Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

Czarnków, dnia 16 stycznia 2020