Polityka prywatności

W FORUM GOSPODARCZE ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI LEWIATAN szanujemy prawo do ochrony danych osobowych członków, klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów.

W związku z tym, zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Chcemy, by każdy użytkownik naszego Serwisu, każdy nasz klient i każdy nasz członek wiedział dokładnie, w jaki sposób jego dane osobowe są chronione oraz kiedy i komu przekazywane.

1. Dane Administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest FORUM GOSPODARCZE ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI LEWIATAN z siedzibą w  Czarnkowie 64-700, ul. Rybaki 3 , wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000262009, NIP: 7632054985, REGON: 30037315700000, reprezentowany przez Jana Polcyna – Prezesa Zarządu,

We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem przez FORUM danych osobowych można skontaktować się:

1. drogą e-mail: fg@forum-gospodarcze.com.pl,

2. pisemnie na adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez FORUM w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. utrzymywania korespondencji mailowej (wysyłka newslettera), prowadzenia fanpage w mediach społecznościowych (Facebook), prowadzenia marketingu usług własnych oraz promowania działalności FORUM i jego nowych inicjatyw – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej (m.in. takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również mogą być przekazywane podwykonawcom i innym podmiotom zewnętrznym związanym z FORUM, takim jak np. inne związki pracodawców, do których przynależy lub z którymi współpracuje FORUM (np. Konfederacja Lewiatan z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa), kancelarie prawne, biuro obsługi finansowo-podatkowej,  firmy wykonujące na rzecz FORUM usługi informatyczne, z zakresu ochrony danych osobowych, firmy świadczące usługi marketingowe, firmy windykacyjne, oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Firmy pełniące rolę dostawców usług na rzecz FORUM są zobowiązane do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych i/lub umowy o poufności, na mocy której zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych jedynie zgodnie z celami umownymi i do stosowania właściwych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

4. Wtyczki społecznościowe, linki odsyłające

Na stronie www.forum-gospodarcze.com.pl wykorzystujemy tzw. „wtyczkę społecznościową” dostawcy Facebooka, którego witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę Meta Platforms Ireland Ltd – 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia oraz Meta Platform Inc.  (Kalifornia, USA). Odwiedzając naszą stronę żadne dane nie są automatycznie przesyłane do sieci Facebook. Dopiero kiedy Użytkownik kliknie określony przycisk, jego przeglądarka internetowa połączy się z serwerami Facebook’a. Oznacza to, że klikając elementy, a następnie symbol danej sieci społecznościowej, użytkownik wyraża zgodę, aby jego przeglądarka internetowa nawiązała połączenie z serwerami tej sieci społecznościowej oraz przesłała dane dotyczące korzystania do jej operatora. Nie mamy wpływu na rodzaj ani zakres danych zbieranych przez sieci społecznościowe. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy/

Informujemy, iż w związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. 

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych (np. Konfederacji Lewiatan). Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności:

 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody  – do czasu jej wycofania.
 • Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

Po upływie wskazanych wyżej okresów Państwa dane będą trwale usunięte z naszej bazy danych.

6. Prawa użytkowników

Na zasadach określonych przepisami RODO, każda z osób, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

Jednocześnie informujemy, iż przesyłany naszym klientom newsletter może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności FORUM, jak też podmiotów kapitałowo lub organizacyjnie związanych z naszą firmą. Proszę pamiętać, iż abonent newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania.

 •  

Państwa dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 1.  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych znajdujących się pod adresem:

Google LLC- https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) – https://www.facebook.com/about/privacy.

W bieżącej działalności Administrator korzysta z usługi przechowywania danych na dysku zewnętrznym tzw. chmura Microsoft OneDrive oraz z innych narzędzi Office 365 w ramach licencji udzielonej przez spółkę Microsoft Corporation z siedzibą w USA. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, certyfikaty lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO, które zapewniają adekwatny stopień ochrony danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze Microsoft dostępne są na stronie: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-overview

 • Informacjo o profilowaniu, dobrowolności podania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wyświetlanie informacji od administratora fanpage.

Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.

 1. Jeśli nie podadzą Państwo danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy objętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
 3.  Jeśli nie podadzą Państwo danych wymaganych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 4. Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, w tym przede wszystkim danych dotyczących Państwa zdrowia jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Państwa sposób.

9. Mechanizm stosowania plików Cookies

 1. Korzystając z naszej strony www.forum-gospodarcze.com.pl wyraża Pani/Pan zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia z którego korzystają Państwo przeglądając stronę (np.: komputer, tablet, telefon). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w naszym serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, względnie innych informacji zebranych od użytkowników. Technika „cookies” wykorzystywana jest przez nas do ustalenia drogi, która doprowadziła użytkownika do strony internetowej www.polcynluczak.pl by w ten sposób rejestrować aktywność osób zainteresowanych naszym serwisem internetowym, jak też dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
 4. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Zabezpieczenia

FORUM posługuje się odpowiednimi technicznymi, administracyjnymi i materialnymi zabezpieczeniami w celu ochrony danych użytkownika przed ich utratą, użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub nieautoryzowaną modyfikacją. Jednocześnie podejmujemy starania, by zagwarantować stałą aktualność naszych zabezpieczeń w obliczu nowo wykrytych zagrożeń.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że żadne zabezpieczenia nie gwarantują absolutnej ochrony danych osobowych. Każdy użytkownik Internetu musi zdawać sobie sprawę z faktu, że internetowe transmisje danych nigdy nie są całkowicie bezpieczne ani wolne od błędów. Dlatego zalecamy ochronę własnego komputera jak i hasła dostępu przed nieautoryzowanym użyciem przez inne osoby.

 1. Odpowiedzialność

Nasz serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. FORUM nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach – poza serwisem www.forum-gospodarcze.com.pl – i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.

FORUM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej www.forum-gospodarcze.com.pl ,w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Status prawny Polityki i zmiany Polityki

Niniejsza Polityka nie stanowi umowy i nie ustanawia żadnych praw ani obowiązków. FORUM zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmieniania niniejszej Polityki.