Oferta dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w celu pełnego wykorzystania środków finansowych na aktywizację bezrobotnych w 2022r. planuje dokonanie zmian w planie rzeczowo-finansowym
i wprowadzenie dodatkowej formy wsparcia pn. „refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”.

Zainteresowane zakłady pracy wsparciem finansowym na stworzenie nowego stanowiska pracy prosi się o wypełnienie i złożenie załączonego kwestionariusza do 23.09.2022r.,  który umożliwi oszacowanie potrzeb.

Wypełniony kwestionariusz prosimy o przesłanie na adres:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na adres e-mail: pocz@pupczarnkow.pl lub pocztą na adres: ul. Orłowskiego 1, 64-700 Czarnków, tel. (067) 255 37 16,17;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance, na adres e-mail: pocztr@pupczarnkow.pl lub pocztą na adres: ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 216 36 49, 216 36 58;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Wieleniu, na adres e-mail: poczwi@pupczarnkow.pl lub pocztą na adres: ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, tel.: (67) 256 14 09, (67) 256 13 44.

Po złożeniu i zbilansowaniu potrzeb pracownik urzędu pracy nawiąże kontakt celem dalszej współpracy.

Uwaga!!

Warunki brzegowe, jakie należy spełnić ubiegając się o ww. formę wsparcia zatrudnienia:

 • Pracodawca winien prowadzić działalność gospodarczą:
 • przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed zawarciem umowy z urzędem pracy,
 • w każdym z tych miesięcy zatrudniać co najmniej 1 pracownika w pełnym wymierz czasu pracy,
 • nie zmniejszać zatrudnienia i wymiaru czasu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa de minimis udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego przez okres minimum 24 miesięcy.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana
  w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (planowa refundacja od 25.000 zł do 35.000 zł).

Zapraszamy

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Załączniki:

 1. Kwestionariusz – do wypełnienia.
 2. Regulamin refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – do wiadomości.