Lewiatan przekazał posłom kluczowe postulaty do tarczy antykryzysowej 27.03.2020 • Dzisiaj Sejm ma się zająć tzw. tarczą antykryzysową.• Lewiatan przekazał wczoraj wieczorem szefom wszystkich klubów poselskich kluczowe postulaty dotyczące ustawy antykryzysowej.• Wśród najważniejszych znalazły się m.in. zwolnienie wszystkich firm ze składek na ZUS, czy umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Kluczowe postulaty Lewiatana: – Zwolnienie wszystkich firm ze składek na ubezpieczenie społeczne od 1 marca do 31 maja 2020 r.– Umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dopłat do wynagrodzeń– Możliwość otrzymywania zwrotów podatku VAT w najkrótszym terminie– Zwolnienie środków z konta VAT– Czasowe zwolnienie z wpłat na PPK1. Zwolnienie wszystkich firm ze składek… • Dzisiaj Sejm ma się zająć tzw. tarczą antykryzysową.• Lewiatan przekazał wczoraj wieczorem szefom wszystkich klubów poselskich kluczowe postulaty dotyczące ustawy antykryzysowej.• Wśród najważniejszych znalazły się m.in. zwolnienie wszystkich firm ze składek na ZUS, czy umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Kluczowe postulaty Lewiatana: – Zwolnienie wszystkich firm ze składek na ubezpieczenie społeczne od 1 marca do 31 maja 2020 r.– Umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dopłat do wynagrodzeń– Możliwość otrzymywania zwrotów podatku VAT w najkrótszym terminie– Zwolnienie środków z konta VAT– Czasowe zwolnienie z wpłat na PPK1. Zwolnienie wszystkich firm ze składek na ubezpieczenie społeczne od 1 marca do 31 maja 2020 r.Z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne należy zwolnić, nie tylko mikro firmy zatrudniające do 9 pracowników, ale wszystkich przedsiębiorców, pracodawców w trudnej sytuacji ekonomicznej.Pomoc powinna być skierowana do wszystkich sektorów gospodarki, w tym dużych przedsiębiorców, o ile firma odnotowała 25% spadek obrotu w stosunku do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca 2019 r. 2. Umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dopłat do wynagrodzeńTrzeba natychmiast umożliwić wszystkim firmom do tego zmuszonym, wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz zagwarantowanie dopłat do wynagrodzeń do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Powinno się to odbyć w trybie nadzwyczajnym i bez zbędnej biurokracji, najlepiej w formie oświadczenia. Dostępność pomocy. Pracodawcy popierają zniesienie limitu pomocy dla wszystkich przedsiębiorców jaki był pierwotnie zapisany w projekcie ustawy (800 mln zł). Należy jednak zapisać na jaką pomoc z budżetu mogą liczyć wszyscy przedsiębiorcy (wskazać kwotę wsparcia), aby możliwe było oszacowanie możliwości uzyskania wsparcia i dostosowanie strategii działania firmy w okresie zmniejszonych możliwości realizacji podstawowej działalności.Uproszczenie i przyśpieszenie procedur. Pomoc powinna być możliwa do pozyskania w ciągu kilku dni. Uzależnienie wprowadzenia rozwiązań od ustaleń z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników trwającymi dłużej niż 2 dni spowoduje, że wskazane rozwiązania będą w praktyce niemożliwe do wprowadzenia przez pracodawców.Objęcie wsparciem pracowników tymczasowych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania dyskryminują około pół miliona pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę na rzecz pracodawców użytkowników, objętych przestojem. Dlatego trzeba im udzielić wsparcia. Pomoc de minimis. Wymaga jednoznacznego wyjaśnienia w ustawie czy udzielana pomoc będzie limitowana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (limit do 800 tys. EUR). Proponujemy, aby rozciągnąć zakres zastosowania tego przepisu na wszystkie przypadki pomocy.3. Możliwość otrzymywania zwrotów podatku VAT w najkrótszym możliwym terminie Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość otrzymywania zwrotów VAT w najkrótszym możliwym terminie, tak aby zatrzymane kwoty podatku, nie pogłębiały problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw i brakiem dostępu do finansowania działalności. Zasadne jest, aby w terminie trwania stanu epidemicznego, albo epidemii, ale także w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dokonywany był w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. 4. Zwolnienie środków z konta VAT Uwzględniając kryzysową sytuację związaną z epidemią COVID–19 i ryzykiem wystąpienia głębokiego spowolnienia gospodarczego, bądź recesji, należy podjąć środki mające na celu maksymalne wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców. Uwzględniając, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma istotny niekorzystny wpływ na płynność finansową firm, proponuje się skrócić do 3 dni, termin, w którym naczelnik urzędu skarbowego zwalnia środki zgromadzone na koncie VAT. Celem zmiany jest możliwie szybkie uwolnienie środków zgromadzonych na kontach VAT i wsparcie tym samym płynności finansowej przedsiębiorców.5. Czasowe zwolnienie z wpłat na PPKFirma zatrudniająca i uczestnik PPK w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. nie powinni finansować wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowejPobierz listę kluczowych postulatów Lewiatana Konfederacja Lewiatan Źródło: PKPP Lewiatan